logotyplogotyp
logotyp
headerbgbg1headerbgbg1
headerbgbg

Miljöpolicy


Mälar Trading AB tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders verksamheter, processer och flöden inom flera områden.
Denna miljöpolicy utgör den största grunden för Mälar Trading AB´s miljöarbete.

Ansvar
Mälar Trading AB bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Mälar Trading AB ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.
Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete.

Miljöaspekter
Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:
 • Återvinning
  Företagets verksamhet består av kontor och lager. I det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lampor och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.
 • Inköp
  Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som Mälar Trading AB kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.
 • Energi
  I verksamheten förbrukas energi i form av värme och el. Mälar Trading AB arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt. Mälar Trading AB har vid utbyggnad 2019 minskat energianvändandet på befintlig byggnad samt uppfört tillbyggnaden enligt den senaste byggnormen för ändamålet. Minskning av elförbrukning har gjorts genom att endast använda sig av LED-lampor samt bygga om ventilationssystemet/värmesystemet så att endast fjärrvärme används.
 • Leverantörer
  Mälar Trading AB`s leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad utrustning. Mälar Trading AB ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.
 • Kemikalier
  I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minsta miljöpåverkan.
 
 
Miljömål och egenkontroll
Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.
 
Mälar Trading AB's miljöpolicy